ODMP 2017

Olomoucké debaty mladých právníků jsou nyní již tradiční konferencí, která poskytuje zejména juniorským akademickým a vědeckým pracovníkům příležitost k prezentaci odborných výstupů, konstruktivní diskuzi, výměně názorů a také inspiraci. Sjednocujícím tématem Debat 2017 bylo „Právo jako diskurz“.

Z jednotlivých příspěvků i následné  diskuze vyplynula řada zajímavých právních problémů a návrhů k jejich řešení, které trefně ilustrují diskurzivní povahu práva. Za všechny jmenujme příspěvky například z oblasti autorského práva, a to i v souvislosti s evropským Jednotným digitálním trhem, témata týkající se telekomunikací a médií  či příspěvky z oblasti práva mezinárodního vztahující se k mezinárodní bezpečnosti, odpovědnosti států za škody způsobené na životním prostředí nebo tématu prostředků ochrany před mučením.

Vzhledem k tomu, že jednotlivé příspěvky pocházejí z velkého množství právních odvětví, skládá se sborník ze tří rámcových částí – diskurz v právu veřejném, diskurz v právu soukromém a diskurz v právu evropském a mezinárodním. Různé právní oblasti se ovšem prolínají, a sborník proto není ve všech jeho částech uspořádám striktně oborově, když v některých pasážích jsme se snažily zachovat určitou tematickou návaznost příspěvků.

Každý příspěvek prošel recenzním řízením. Pro lepší orientaci čtenáře jsou příspěvky opatřeny anotací, klíčovými slovy, jednotnou strukturou a v neposlední řadě použitou literaturou. Doufáme, že se vám sborník bude líbit a že vás přiměje zúčastnit se dalšího ročníku Olomouckých debat mladých právníků v roce 2018.

Sborník, který byl vydán v elektronické podobě vydavatelstvím Iuridicum Olomoucense, o.p.s., najdete zde: odmp17.