ODMP 2014

Tématem osmého ročníku debat byla „Autonomie jednotlivce“. Jak se ukázalo, s autonomií jednotlivce se nesetkáváme jen v právu soukromém, ale i v právu veřejném. Z jednotlivých příspěvků i následné diskuze vyvstala řada zajímavých právních problémů i způsobů jejich řešení, se kterými se můžete díky tomuto sborníku detailněji seznámit.

Za všechny jmenujme hned několik příspěvků věnujících se velmi aktuální problematice omezování svéprávnosti v novém občanském zákoníku, u kterých autoři neopomenuli ani procesní aspekty. Autonomii jednotlivce je věnována pozornost i v manželském majetkovém právu, dědickém právu a smluvním právu. Velmi diskutovaným tématem se také stal institut nutné obrany a krajní nouze, a to z pohledu trestního i správního práva.

Sborník rovněž demonstruje, že i ve finančním právu má jednotlivec svůj prostor pro svobodu. Ve sborníku naleznete též příspěvky věnující se autonomii jednotlivce v právu ústavním, evropském a mezinárodním.

Vzhledem k tomu, že příspěvky jednotlivých autorů jsou z velkého množství právních odvětví, rozčlenili jsme sborník do sekce soukromého práva, sekce veřejného práva, která se pro větší počet příspěvků dále dělí na trestní, správní, daňové právo,
a do poslední samostatné sekce, v níž najdete příspěvky z oboru teorie práva, ústavního práva a mezinárodního práva včetně práva evropského.

Každý příspěvek prošel recenzním řízením a pro lepší orientaci čtenáře jsou příspěvky opatřeny anotací, klíčovými slovy, použitou literaturou a jsou jednotně strukturovány. Doufáme, že se Vám sborník bude líbit a že Vás přiměje zúčastnit se diskuse
na dalším ročníku Olomouckých debat mladých právníků v roce 2015.

ODMP 2014

Sborník byl vydán v nakladatelství Leges, Praha. V tištěné podobě si jej můžete zakoupit zde, jeho elektronickou verzi si můžete stáhnout na následujícím odkazu: ODMP 2014