ODMP 2013

Tématem sedmého ročníku Konference Olomoucké debaty mladých právníků byly otázky zahraničních vlivů na vnitrostátní právo. Právní řád České republiky prochází neustálými změnami, od těch drobných, kterých bývají mnohdy stovky ročně, až po zásadní a rozsáhlé, které nás potkávají jen několikrát za život. Ani dnes tomu není jinak. Jsme svědky komplexní reformy soukromého práva související s přijetím nového občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích a dalších předpisů, nedávno proběhlo několik zásadních změn v oblasti trestního práva v souvislosti s přijetím nového trestního zákoníku či zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a i další neméně důležitá právní odvětví prochází permanentně změnami.

Cílem této konference bylo poukázat na to, zda a nakolik jsou minulé, současné či budoucí nebo např. jen žádoucí změny českého a popř. slovenského práva inspirované zahraničními právními úpravami a zda je tato inspirace vhodná ve vztahu k právnímu systému či tradicím, z nichž vnitrostátní právo vychází nebo naopak, zda existují limity pro legislativní zahraniční inspirace, zvlášť pokud je právní úprava převzata z kulturně odlišné země.

Zahraniční vlivy se nemusí nutně omezovat jen na zahraniční legislativní akty, ale lze je najít také v rozhodovací činnosti soudů či jiných orgánů. Zajímavou problematikou pak může být např. přenos zahraniční judikatorní praxe do českých podmínek.

Navíc, náš zájem nesměřoval pouze k současným inspiracím, ale snažíme se odkrýt netušené souvislosti mezi proběhlými změnami českého práva a jejich zahraničními vzory či najít možné modely hodné následování pro řešení současných problémů, které si změnu práva pouze budou vyžadovat.

Předložený sborník obsahuje práce z velkého množství právních odvětví. Zastoupeny jsou příspěvky z oblasti finančního práva, správního práva, trestního práva, ústavního práva, občanského, pracovního, mezinárodního práva a teorie práva. Jednotlivé
příspěvky jsou výsledkem autonomní badatelské činnosti každé autorky a autora a vyjadřují jejich osobní postoje a názory. Každý příspěvek ve sborníku prošel recenzním řízením.

ODMP 2013

Sborník byl vydán v nakladatelství Leges, Praha. V tištěné podobě si jej můžete zakoupit zde, jeho elektronickou verzi si můžete stáhnout na následujícím odkazu: ODMP 2013