ODMP 2012

Tématem šestého ročníku Konference Olomoucké debaty mladých právníků byly otázky limitů práva. Organizátoři volbou tématu otevřeli prostor pro široké spektrum diskusí nad mimoprávními faktory, které omezují právní působení, aplikaci či vymahatelnost práva, ale rovněž nad limity, které se nacházejí uvnitř práva, narušují jeho koherenci, srozumitelnost a ohrožují jeho funkčnost. Právo jako normativní systém neexistuje ani nepůsobí ve vzduchoprázdnu, ale naopak odráží stav a potřeby společnosti, je závislé na jejích technických a informačních možnostech, potkává se s jinými normativními systémy a v průběhu času se neustále vyvíjí. To všechno limituje jeho podobu a rozsah. Právo je navíc vnitřně členěný systém, v němž existence jednotlivých odvětví může vést a vede k překrytí, vzájemné interakci a též ke vzájemnému omezování.

Každé odvětví práva pak navíc stanovuje konkrétní limity jednotlivých svých institutů. Limity práva se tedy mohou nacházet jak mimo právo samotné, tak uvnitř tohoto systému. Příspěvky účastníků konference jsou zaměřené na odhalování limitů
práva obecně i limitů jednotlivých právních odvětví.

Předložený sborník obsahuje práce z velkého množství právních odvětví. Zastoupeny jsou příspěvky z oblasti právní filozofie, ústavního práva, mezinárodního práva, evropského práva, soukromého práva, správního práva, finančního práva, trestního
práva a další.

Jednotlivé příspěvky jsou výsledkem autonomní badatelské činnosti každé autorky a autora a vyjadřují jejich osobní postoje a názory. Editoři nezasahovali do věcné ani jazykové podoby textu. Vnitřní struktura a práce s literaturou jsou v autorské licenci
každého jednotlivého přispěvatele. Každý příspěvek ve sborníku prošel recenzním řízením.

 

ODMP 2012Sborník byl vydán v nakladatelství Leges, Praha. V tištěné podobě si jej můžete zakoupit zde, jeho elektronickou verzi si můžete stáhnout na následujícím odkazu: ODMP 2012