Pokyny pro zpracování příspěvku a recenzního posudku

Dovolujeme si upozornit účastníky, že příspěvek, který nebude dodán v podobě dle níže uvedených pokynů, bude odmítnut a účastník bude vyzván, aby příspěvek opravil, neučiní-li tyto opravy v době stanovené organizačním týmem, nebude jeho příspěvek vybrán k publikaci. Vzhledem ke snaze zachovat aktuálnost informací obsažených v příspěvcích, čehož může být dosaženo jedině včasným vydáním publikačních výstupů z konference, nebudou příspěvky dodané po výše uvedené lhůtě akceptovány. Součástí editace sborníku není jazyková korektura textů, za formální správnost tedy ručí autor textu. Společně s textem příspěvku zašle každý účastník rovněž jeho recenzní posudek – více informací níže).

Tematické zaměření příspěvku

 • příspěvek se musí týkat tématu vymezeného pro jednotlivý ročník konference. Nebude-li příspěvek účastníka souviset s tématem konference, takový příspěvek nebude publikován.

Jazyk příspěvku:

 • český nebo slovenský

Základní požadavky:

 • odeslat do 30. 9. 2018 na mail olomouckedebaty@upol.cz,
 • příspěvek posílat vždy společně s recenzním posudkem,
 • textový editor Microsoft Word,
 • neformátovat (neodrážet, nevkládat rejstříky a obsahy, nepoužívat formáty nadpisů atd.),
 • stránky nečíslovat

Rozsah příspěvku:

 • min. 6.000 a max. 18.000 znaků včetně mezer (do rozsahu se nepočítá anotace, rejstřík, bibliografie apod.)

Forma příspěvku:

 • Název příspěvku (česky/slovensky)
 • Název příspěvku (anglicky)
 • Jméno, příjmení, titul autora a působiště autora
 • Jméno, příjmení a titul recenzenta příspěvku
 • Klíčová slova česky/slovensky a anglicky (heslovitě – maximálně 30 slov)
 • Resumé (česky/slovensky)
 • Resumé (anglicky)
 • Text příspěvku (vnitřně členit – úvod, kapitoly/podkapitoly, závěr)
 • Seznam použitých zdrojů

Citační norma a pokyny:

Pokyny pro zpracování recenzního posudku:

 • Název příspěvku
 • Jméno, příjmení, titul autora
 • Jméno, příjmení, titul recenzenta
 • Působiště recenzenta
 • Text recenze (maximálně 100 slov)
 • Doporučení k publikaci