ODMP 2018

Téma: Právo v globalizované společnosti

Globalizace ovlivňuje ekonomickou a politickou sféru a s tím i fungování společnosti jako celku, ale ovlivňuje také každodenní život jednotlivců. Výrazně se projevuje v obchodních vztazích, pohybu investic a kapitálu, ale také v migraci osob a s tím spojenou interakcí kultur a jazyků a šíření znalostí. S tím, jak se vztahy ve společnosti stávají čím dál složitějšími a vrstevnatějšími, se i právo jako systém, který ony složité jevy reguluje a nastavuje jim závazná, vynutitelná pravidla, stává čím dál složitější. Je však třeba vnímat náročné otázky jako výzvu, nikoli jako překážku.

Debaty mladých právníků byly založeny jako platforma pro konstruktivní diskusi a stejně tak ročník 2018 si klade za cíl přispět k veřejnému diskurzu v oněch náročných tématech a otázkách, zejména v době, kdy mnoho států čelí výzvám v oblasti demokratického vládnutí.

Státy se často navzájem inspirují či imitují ve volbě řešení, která přijímají ať už v zákonodárství nebo v rozhodování jednotlivých případů. To pochopitelně vyvolává otázky o míře přenositelnosti právních řešení přes hranice států, čímž se zvyšuje význam právní komparatistiky.

Globalizace má své projevy, ať už koncepční či dílčí, ve všech právních odvětvích.  V mezinárodním a evropském právu jsou snad nejzřetelnější. Mezinárodněprávní a evropskoprávní požadavky se však pochopitelně promítají i do národních právních řádů. Ve veřejném právu jde například o otázky univerzality základních práv ve vazbě na doktrínu margin of appreciation a vůbec otázky ochrany veřejných subjektivních práv, otázky bezpečnosti, péče o veřejné zdraví, udělování azylu, ochrany osobních údajů, dále například problematiku daňových rájů nebo virtuálních měn, rovněž je možné se věnovat novým trestněprávním skutkovým podstatám, přeshraniční trestněprávní spolupráci, v soukromém právu otázkám ochrany spotřebitele, aspektům práva duševního vlastnictví, ochraně soukromí a ochraně osobnosti, ale často půjde také o obecnější instituty smluvního či rodinného práva nebo otázky jurisdikce a určení rozhodného práva, jež migrace osob zákonitě přináší. V neposlední řadě mohou být předmětem diskuse také právní principy či jiná témata právní teorie, jež jsou stavební kamenem existence práva jako systému i jeho aplikace.

Uvedené příklady jsou však jen malou výsečí, která nechť je inspirací, nikoli však mezí pro přihlašující se účastníky.

Jednacími jazyky konference jsou čeština, slovenština a angličtina.

Účast v plenární sekci potvrdili:

Mgr. Petr Sprinz, Ph.D., LL.M., advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS

Mgr. Zuzana Vikarská, MJUr, MPhil, Právnická fakulta Masarykovy Univerzity v Brně

JUDr. David Kryska, Ph.D., Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

 

Termín konání: 21.-22. září 2018

Místo konání: Pevnost poznání v Olomouci

Sborník konference Olomoucké debaty mladých právníků 2018 naleznete zde: odmp18